Školní preventivní programMinimální preventivní program

ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454

Školní rok 2018/19


Obsah:

 1. Úvod
 2. Cíle MPP
 3. Vymezení cílové skupiny
 4. Personální zajištění
 5. Aktivity v rámci vyučování
 6. Aktivity mimo vyučování
 7. Prostředky k naplňování střednědobých a dlouhodobých cílů
 8. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu
 9. Spolupráce s odborníky
 10. Kontakty s jinými organizacemi
 11. Legislativa
 1. Úvod

Preventivní program vychází ze Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT, jehož součástí je Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení a Metodický pokyn MŠMT k prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

Uvědomujeme si, že nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem a děti patří k nejohroženější skupině. Proto klademe na primární prevenci velký důraz. Snažíme se poskytnout žákům co nejvíce informací o dané problematice, podaných přiměřeně věku žáků, a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. Primární prevence je tedy zaměřena na osvětu všech žáků naší školy, respektuje jejich věk a osobnostní zvláštnosti.

MPP představuje aktivity ve všech oblastech prevence rizikového chování u dětí a mládeže, kam zařazuje zejména agresi, šikanu, kyberšikanu, násilí, vandalismus, intoleranci, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobii, homofobii, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování.


2. Cíle MPP

Obecným cílem MPP je osvojit si kompetence zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem. K těmto základním kompetencím prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu patří:

 • zvyšování sociální kompetence - rozvíjení sociálních dovedností napomáhajících k efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti
  za chování a uvědomění si důsledků jednání
 • aktivity podporující zdravý životní styl - spolupráce se školní jídelnou, různé soutěže, sestavování jídelníčku apod., výchova ke zdravému životnímu stylu
 • posilování komunikačních dovedností - zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
 • vytváření pozitivního sociálního klimatu - pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku
  na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině (zlepšení komunikace, vztahy v kolektivu) vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu
  a nejistoty
 • formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám - pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot apod. (základy trestní odpovědnosti)
 • primární protidrogová prevence
 • prevence šikany a rasismu
 • dopravní bezpečnost
 • informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování
 • systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 • informovanost pedagogických pracovníků o aktuálních problémech v oblasti rizikového chování
 • aktivní spolupráce s rodiči žáků

Při realizaci MPP využíváme jak tradiční metody a formy práce, tak alternativní

Krátkodobý cíl:

 • zmapovat atmosféry ve třídách a ihned redukovat nevhodné chování mezi žáky
 • zařazení programů pro zlepšení komunikace a vztahů mezi žáky jednotlivých tříd
 • pracovat na dobrých vztazích ve třídách, posilovat a prohlubovat kamarádské vztahy v třídním kolektivu, předcházet šikaně či kyberšikaně (adaptační pobyty, spaní ve škole aj...)
 • partnerství žáků 9. tříd s "prvňáčky" (uvítání ve škole, pomoc při různých akcích, uspořádání sportovního klání atd.)
 • Diskuze s odborníky, akce zaměřené na patologické jevy - divadelní představení "Home video"
 • Spolupráce s městskou policií - přednášky zaměřené na téma "Šikana a kyberšikana", " Právní zodpovědnost mládeže", dále také akce celé školy - zabezpečení objektu proti útočníkům pod vedením městské policie
 • prozkoumání a zmapování jednoho patologického jevu na naši škole - závislost na PC, na mobilním telefonu, na internetu a sociálních sítích
 • Projekt třídy 7.A. - "Den bez mobilu" - třída 7.A si stanovila pravidlo být jeden den v týdnu bez mobilního telefonu

Střednědobý cíl:

 • umět spolupracovat v kolektivu
 • vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi žáky I. a II. stupně
 • vytváření pozitivního sociálního klimatu ve všech třídních kolektivech
 • informovat žáky o důsledcích patologického chování
 • zapojování rodin do života školy, školní preventivní strategii zařadit do školních vzdělávacích programů
 • intenzivně žáky informovat a předcházet rizikovému chování - šikaně
 • vytvořit "vztah" žáků ke školnímu majetku (zabránit ničení a vandalismu)
 • jednotnost pedagogů při řešení výchovných situací
 • zapojování pedagogického sboru do tvorby MPP a jeho vyhodnocení

Dlouhodobý cíl:

 • vytváření podmínek pro předcházení rizikového chování
 • prohlubovat pozitivní sociální klima v celém školním prostředí mezi žáky a pedagogy
 • posilovat duševní odolnost vůči stresovým situacím, negativním zážitkům a vlivům
 • učit žáky schopnosti samostatného rozhodování a zodpovědnosti za vlastní chování
 • vzdělávání pedagogického sboru v oblasti prevence rizikového chování, zvyšování kompetence pedagogů při řešení konkrétních situací v oblastech rizikového chování
 • vést žáky ke správnému způsobu řešení konfliktů bez vulgárního vyjadřování

Základem je dbát na důsledné respektování pravidel školního řádu a zapojení třídních učitelů do formování kolektivů. Preventivní výchova se prolíná učivem většiny předmětů
a dalšími aktivitami jednotlivých třídních kolektivů

Cílem MPP je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti, k získávání dovedností a návyků v oblasti komunikace, tolerance, důvěry, vzájemné úcty a sebeúcty, vytváření bezpečného prostředí
a dobrých vztahů s rodiči. Ve spolupráci s rodiči se snažíme formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.

Velmi rizikovou skupinou jsou žáci s různými problémy (prospěch, specifické poruchy učení, chování, tělesná postižení aj.). Proto je u nich nezbytné vyzdvihovat silné stránky osobnosti a umožnit jim vyniknout, pochválit je. Tyto snahy se minou účinkem
bez úzké spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, rodičů
a ostatních pedagogů.

PP je k dispozici k nahlédnutí na nástěnce před ředitelnou školy a jsou s ním prokazatelně seznámeni všichni pedagogové školy. Dále je zde vyvěšen Krizový plán řešení šikany a pedagogové jsou s ním také prokazatelně seznámeni.


3. Vymezení cílové skupiny

Prevence sociálně patologických jevů na základní škole je zaměřena na všechny věkové skupiny našich žáků. Obsah prevence na prvním stupni (6 - 11 let) zahrnuje základní informace o osobní bezpečnosti, o odlišení vhodného a nevhodného chování a osvojování zásad zdravého životního stylu.

Pro starší žáky (12 - 15 let) je prevence více zaměřena na vlastní zodpovědnost
za chování a jednání a na důsledky nevhodného či rizikového chování.

4. Personální zajištění

 • Na realizaci MPP do výchovně vzdělávacího procesu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 • Metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem, společně koordinují aktivity školy v oblasti prevence.
 • ŠMP se pravidelně účastní pravidelných setkání školních metodiků prevence na různých pracovištích pod vedením MP z PPP Most (Mgr. K. Králíčková). Informace a novinky z těchto schůzek ŠMP dle potřeb prezentuje na poradách a komunikuje s ŘŠ.
 • Nedílnou součástí MPP je Krizový plán školy.

5. Aktivity v rámci vyučování

1. - 2. ročník

V prvních dvou letech povinné školní docházky jsou žáci na naší škole:

 • seznamováni s tím, jaká jsou společná pravidla soužití žáků s učiteli a mezi sebou
 • vedeni k uvědomění si vlastní osobnosti, vlastní zodpovědnosti
 • vedeni k vnímání individuálních odlišností mezi sebou a přijímání se navzájem
  ve smyslu vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 • neustále motivováni a povzbuzováni k samostatnému řešení problémových situací, k rozvoji - komunikace a diskuse, k umění vyjádřit vlastní názor
 • vnímáni jako osobnostní individuality
 • vyučováni různými formami, jedná se zejména o interaktivní techniky (činnostní učení)
  a projektové vyučování, kombinována je frontální výuka se skupinovou nebo individuální

Cílové kompetence:

Na konci 2. ročníku by měly být děti vybaveny následujícími kompetencemi:

 • děti dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků
 • znají hodnotu zdraví
 • využijí bezpečná místa pro hru
 • chovají se bezpečně cestou do školy
 • odmítají komunikaci s cizí osobou
 • požádají o pomoc pro sebe i pro jiné
 • vědí, jak zdraví udržovat a co je to zdravý životní styl
 • nemluví s neznámými lidmi, nikam s nimi nechodí (nácvik modelových situací)
 • znají kontaktní telefonní čísla integrovaného záchranného sboru

3. - 5. ročník

V dalších třech letech povinné školní docházky se žáci na naší škole:

 • seznamují s tím, že zdraví není jenom fyzická, ale také psychická a sociální pohoda
 • učí hlouběji poznávat sebe a porozumět svému já v kontextu s druhými lidmi a podílet se tak na pozitivní atmosféře kolektivu
 • dále a intenzivněji setkávají s problémovými situacemi, které vyžadují značnou míru komunikačních a sociálních kompetencí
 • opětovně setkávají s individuálním vnímáním své osobnosti i ze strany pedagogů, mají možnost být doučováni, pracovat podle individuálního vzdělávacího programu
 • mohou zúčastňovat mnoha různých zájmových kroužků ve škole
 • setkávají s různými metodickými přístupy při vyučování - projektové vyučování, frontální
 • výuka, interaktivní formy práce, individuální nebo skupinové aktivity apod.

Cílové kompetence:

Na konci 5. ročníku by měli být žáci vybaveni následujícími kompetencemi:

 • mají představu o tom, že zdraví je jedna ze základních lidských hodnot
 • vědí, které činnosti podporují zdravý životní styl, a dokážou je sami aplikovat
 • znají zdravotní a sociální rizika návykových látek
 • orientují se v právních a etických normách, které omezují kouření, požívání alkoholu
  a které se týkají užívání a šíření drog
 • znají instituce, na které se lze obrátit v případě potřeby, a dokážou s nimi komunikovat
 • rozpoznávají správné a špatné sociální vztahy i jednotlivé typy jednání
 • vědí, že jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí apod.), je protiprávní
 • znají některé jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • uplatňují ohleduplné a bezpečné chování v dopravních prostředcích
 • rozpoznají vliv reklamy
 • kriticky posuzují důvěryhodnost informací
 • rozvíjí smysl pro spravedlnost a zodpovědnost

6. - 9. ročník

V ročnících druhého stupně povinné školní docházky se žáci na naší škole:

 • podrobně seznamují s fyziologickou podstatou lidského organismu a nové poznatky dávají do souvislosti s psychickou a sociální stránkou osobnosti
 • jsou vedeni k toleranci, ohleduplnosti, vstřícnosti a pozitivnímu budování kolektivu
 • setkávají s různými psychologickými technikami, díky nimž hlouběji nahlíží do svého nitra a vnímají své okolí jinými úhly pohledu (situační hry, testy osobnosti, časté diskuze)
 • opětovně se setkávají s individuálním přístupem ze strany učitelů (formou individuálního doučování, podpůrného výukového programu nebo v rámci práce podle IVP)
 • setkávají intenzivněji s doporučeními obracet se na VP nebo ŠMP s jakýmkoli problémem
 • mohou zúčastňovat mnoha různých zájmových kroužků ve škole (pedagogové)
 • setkávají se s různými metodickými přístupy při vyučování - projektové vyučování, frontální výuka, interaktivní formy práce, individuální nebo skupinové aktivity apod.
 • dozvídají velmi konkrétně (v 9. ročníku) o možnostech dalšího studia, o způsobech správného rozhodování, o míře vlastní zodpovědnost aj.
 • opětovně se setkávají s protidrogovou prevencí v souvislosti se sexuální výchovou, hazardními hrami, návykovými látkami a jejich důsledky, vznikem drogové závislosti, základním rozdělením drog, prevencí zneužívání návykových látek - pozitivní životní cíle

Cílové kompetence:

Na konci 9. ročníku by měli být žáci vybaveni následujícími kompetencemi:

 • znají důležitost harmonie mezilidských vztahů
 • jsou si vědomi toho, že každý má právo na vlastní názor, způsob chování a myšlení -
  i když s ním nesouhlasí, to se týká i sociálních a etnických menšin
 • vědí, že spory je nutné řešit nenásilným způsobem
 • ovládají různé formy komunikace pro různé životní situace
 • dokážou spolupracovat ve skupině i samostatně a přebírat zodpovědnost za svou práci
 • znají významné dokumenty upravující lidská práva
 • znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů (policie, soudy aj.)
 • rozlišují protiprávní a nemorální jednání, znají právní důsledky protiprávního jednání
 • dokážou pohlížet na zdraví v jeho celém pojetí (fyzická, psychická a sociální složka)
 • rozumí pojmu zdravý životní styl a snaží se o jeho naplňování vlastní iniciativou
 • orientují se v problematice návykových látek z hlediska dopadu na zdraví, právní zodpovědnosti, možnostech intervence a prevence
 • jsou schopni zvládnout účinný model chování v krizových situacích (šikana, týrání apod.)
 • uvědomují si rizika spojená se sociálními sítěmi
 • řeší slovní úlohy - procenta úvěrů půjček
 • kriticky zhodnotí důvěryhodnost informací v masmédiích (současná problematika imigrace)

6.  Aktivity mimo vyučování

Činnost školní družiny

Volnočasové aktivity jsou ve školní družině zpracovány tak, aby plnily funkci relaxační, regenerační, kompenzační, sociálně preventivní a výchovnou.

Činnost školního klubu

V letošním školním roce se mimoškolní aktivity žáků 1. stupně rozšířily i o možnost navštěvovat školní klub, kde děti svůj volný část tráví kreativní činností. Klub organizuje výlety a exkurze, besedy i sportovní klání a vědomostní soutěže.

Školní parlament

Je tvořen 2 zvolenými zástupci z jednotlivých tříd (3. - 9. r.). ŠP rozvíjí zodpovědnost žáků
za vzájemné soužití, je příležitostí k zapojení žáků do organizace školy. Žáci se učí formulovat své myšlenky, vyjadřovat názory, naslouchat druhým a diskutovat o problémech. Jsou tak vedeni k přijetí základních demokratických principů. Školní parlament pravidelně komunikuje s ředitelkou školy o problémech a přenáší informace do svých tříd. Napomáhá
s řešením těchto problémů. Členové parlamentu svými připomínkami ze strany žáků podmiňují práci na zkvalitnění prostředí školy, připravují žádané školní akce pro spolužáky.

Schránka důvěry

Ve škole je umístěna Schránka důvěry (u nástěnky PP), kam žáci směřují své problémy,
o kterých se stydí mluvit veřejně.

Zájmové kroužky

 • sportovní hry
 • sborový zpěv
 • keramika
 • šprtec
 • volejbal
 • florbal
 • basketbal
 • přírodovědný kroužek
 • mladý zdravotník

Vybrané akce školy

 • Halloween
 • vánoční dílny
 • pálení čarodějnic
 • ples (družina, 9. třídy)
 • školní "DESETIBOJ"
 • Dětský den
 • spaní ve škole (stmelení třídního kolektivu)
 • návštěvy Městské knihovny v Mostě
 • účast na sportovních akcích
 • jednorázové akce (besedy, semináře)
 • celoroční sběr papíru

Sportovní kurzy

 • cyklistický
 • lyžařský
 • vodácký

Poznávací zájezdy

 •  Německo

7. Prostředky k naplňování střednědobých a dlouhodobých cílů

 • ŠVP
 • výjezdy třídních kolektivů (posílení komunikace a vztahů ve třídách, nácvik řešení konfliktních situací, posílení zdravého sebevědomí,...)
 • sociometrická šetření v jednotlivých třídách (zjistit skladbu třídy, oblíbenost, izolaci jednotlivců,...)
 • prevence v třídnických hodinách (třídní učitel min. dvakrát za pololetí)
 • preventista ve třídě (setkání se žáky 5. - 9. ročníku na určené téma: např. drogy, šikanování, virtuální realita, asertivita, násilí, tolerance, xenofobie ad.)
 • vzdělávání učitelů (odborná literatura, semináře pro pedagogický sbor)
 • posilování mezitřídní a meziročníkové spolupráce
 • spolupráce s městskou policií
 • spolupráce a podpora školního žákovského parlamentu
 • informace pro žáky (nástěnka prevence rizikového chování, pravidelná aktualizace)
 • týden výletů
 • besedy s odborníky

8. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu

V problematice prevence patří k nejzákladnějším prvkům spolupráce s rodiči
a veřejností, jež mohou kvalitativně zlepšit (bohužel i poškodit) výsledky procesu prevence rizikového chování. Proto se snažíme o co nejužší spolupráci, a to následující formou:

 • třídní schůzky - konkrétní termíny jsou stanoveny v rámcovém plánu činnosti
 • informace na webových stránkách školy
 • konzultace rodičů s učiteli dle dohody
 • pravidelné konzultační hodiny s výchovnou poradkyní (1x týdně) nebo po individuální domluvě a s ŠMP
 • všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na plnění programu prevence rizikového chování
 • všichni vyučující dodržují dohodnuté postupy při nálezu alkoholu a OPL; konzumaci tabákových výrobků, alkoholu a OPL; šetření šikany (vyvěšeno ve sborovně)
 • účast na akcích školy
 • školská rada
 • informace o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu v žákovských knížkách
  (1. stupeň) a internetové ŽK (2. stupeň)
 • práce výchovné komise
 • ukázkové hodiny

9. Spolupráce s odborníky

Po celý rok budeme dle možností spolupracovat nejen se jmenovanými organizacemi. Témata a časový rozvrh upřesňujeme dle nabídky, potřeb a časového plánu všech účastníků. Sportovní a kulturní aktivity, besedy a přednášky, výlety, exkurze a jiné upřesňujeme v jednotlivých měsíčních plánech školy. Vše bude zdokumentováno v závěrečné zprávě
na konci školního roku.

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Mostě
 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - projekt " Záchranný kruh"
 • Policie ČR (Most)
 • Městská policie v Mostě
 • Dům dětí a mládeže v Mostě
 • Středisko volného času v Mostě
 • K-centrum Most
 • Středisko výchovné péče - Dyáda

10. Kontakty s jinými organizacemi

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Mostě (Mgr. Kateřina Králíčková)
 • Policie České republiky Most
 • Městská policie Most
 • Středisko výchovné péče pro děti a mládež v Mostě
 • Magistrát města Mostu - odbor sociálně-právní ochrany dětí
 • vedoucí oddělení péče o dítě
 • Středisko výchovné péče v Mostě - DYÁDA
 • K-centrum Most
 • Linka duševní tísně (linka pro rychlou anonymní telefonickou krizovou intervenci) 476 701444
 • Linka bezpečí (sexuální zneužívání) 116 111
 • Linka bezpečí (problémy v rodinných vztazích od hádek po násilí, rozvod rodičů, vztahy s kamarády, otázky psychosexuálního zrání, problémy ve škole) 800 155 555
 • Krizová linka Dětského krizového centra (syndrom týraného, zneužívaného, zanedbávaného dítěte) 266 727 953, 266 727 933
 • Linka Ztracené dítě (ztracené, bojácné, problémové dítě), zdarma linka 116 000
 • Linka pro děti, které odešly z domova 800 111 113

11. Legislativa

Preventivní program vychází z následujících dokumentů MŠMT:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
  ve školách a školských zařízeních (č.j. 20006/2007-51)
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie
  a intolerance (č.j. 14423/99-22)
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24246/2008-6)
 • Metodický pokyn k jednotnému uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č.j. 10194/2002-14)
 • Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci
  a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
  (č.j. 25884/2003-24)
 • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu (č.j. 11691/2004-24)
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů
  ve školách a školských zařízeních (č.j. 21291/2010-28)
 • Vnitřní směrnice "Školní řád"
 • Vnitřní směrnice "Klasifikační řád"
 • Vnitřní směrnice "Krizový plán řešení šikany"